แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177495 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในชั้นศาล ตอน 801

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177495 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในชั้นศาล ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177495 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในชั้นศาล ตอน 801

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177495 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในชั้นศาล ตอน 801

วัน อังคาร ที่ 4 ก.พ. 57 เวลา 9.00-12.00 ห้อง SB 4301

อ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ