แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177227 กฎหมายพาณิชย์ 1 ตอน 001

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177227 กฎหมายพาณิชย์ 1 ตอน 001 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177227 กฎหมายพาณิชย์ 1 ตอน 001

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177227 กฎหมายพาณิชย์ 1 ตอน 001

วัน ศุกร์ ที่ 31 ม.ค. 57 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง RB 5301

อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ