แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176100 กฎหมายกับโลกสมัยใหม่ ตอน 002

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176100 กฎหมายกับโลกสมัยใหม่ ตอน 002 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176100 กฎหมายกับโลกสมัยใหม่ ตอน 002

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176100 กฎหมายกับโลกสมัยใหม่ ตอน 002

วัน ศุกร์ ที่ 31 ม.ค. 57 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง SB 1122

อ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ