แสดงรายละเอียดข่าวShinshu University Exchange Student Program (for Autumn 2014) หมดเขตส่งคณะ 24 ก.พ. 57

Shinshu University Exchange Student Program (for Autumn 2014) หมดเขตส่งคณะ 24 ก.พ. 57 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Shinshu University Exchange Student Program (for Autumn 2014) หมดเขตส่งคณะ 24 ก.พ. 57

วย Shinshu University (SU) ประเทศญี่ปุ่น ได้ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Shinshu University Exchange Student Program ระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือน – 1 ปีการศึกษา กำหนดรับสมัครภายในวันที่ 15 มีนาคม 2557 และกำหนดประกาศผลการคัดเลือกประมาณปลายเดือนเมษายน 2557 โดยผู้ที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง รายละเอียดดังแนบ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซด์ http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/suic/english/prospective/exchange-in/

คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้
1.  เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา สามารถลงทะเบียนเป็น
Special Auditing Student ส่วนนักศึกษาที่ประสงค์จะทำการวิจัยไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้
2.  เป็นผู้มีผลการเรียนดี มีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 3.1
3.  ต้องเรียน 1 หรือ 2 ภาคการเรียนศึกษา เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557
4.  เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
5.  สามารถแสดงหลักฐานทางการเงิน ที่แสดงให้เห็นว่าสามารถมีแหล่งสนับสนุน
ทางการเงินในระหว่างเข้าร่วมโครงการ (For a one-semester exchange: the equivalent of 500,000 JPY.For a one-year exchange: the equivalent of 1,000,000 JPY)
6.  ต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่ SU ทั้งในระหว่างเข้าร่วมโครงการและภายหลังการเข้าร่วมโครงการ  
เอกสารสำหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการ มีดังนี้
1.  List of Applicants
2.  Application Form
3.  Academic Transcript
หมดเขตการรับสมัคร วันที่ 15 มีนาคม 2557
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก และขอเอกสารเพิ่มเติม ปลายเดือนเมษายน 2557
นักศึกษาที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัดมายังงานวิเทศสัมพันธ์(พี่กุ้ง) ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อดำเนินการต่อไป

หรืออ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ