แสดงรายละเอียดข่าวประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งสมาชิก

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งสมาชิก - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งสมาชิก

1. นายวสุ ละอองศรี
2. นายประหยัด กาวิชัย
3. นายจรัส ปันธิ
4. นายบุญเลิศ แก้วใส
รายละเอียดตามไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ