แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ EXPERTS Project - Exchange by Promoting Quality Education, Research and Training in South-East Asia

โครงการ EXPERTS Project - Exchange by Promoting Quality Education, Research and Training in South-East Asia - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ EXPERTS Project - Exchange by Promoting Quality Education, Research and Training in South-East Asia

โครงการ EXPERTS Project : Exchange by Promoting Quality Education, Research and Training in South-East Asia ภายใต้การสนับสนุนของ Eramus Mundus ดังนี้
1. ผู้สมัครดำเนินการขอ Account โดยเข้าไปที่ www.expertsasia.eu เพื่อขอรับรหัสในการเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ ทั้งนี้ ผู้สมัครจากสถาบันการศึกษาจากประเทศไทยจะสมัครในส่วนของ Target Group 2
2. Expert Coordinator ส่ง Account และ Password เพื่อเข้าสู่กระบวนการการกรอกใบสมัครออนไลน์
3. ข้อมูลที่ผู้สมัครต้องเตรียมเพื่อกรอกใบสมัคร ประกอบด้วย
3.1 Personal Information
- Language Skill
- Study Record
- Relevant Publication,Research Achievements or Any Awards and Scholarship
3.2 Host University Information
- Motivation Letter
4. เอกสารประกอบการสมัคร (จัดเตรียมทั้งในรูปแบบเอกสารต้นฉบับเพื่อจัดส่งผ่านสถาบันต้นสังกัด และแบบ PDF file เพื่อแนบตอนสมัครออนไลน์) ประกอบด้วย
4.1 ประวัติส่วนตัว
4.2 Letter of Recommendation
4.3 หนังสือตอบรับจาก Host University
4.4 Motivation Letter
4.5 หน้าหนังสือเดินทาง
5. เมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลครบถ้วน ผู้สมัครจะสามารถพิมพ์เอกสารการสมัครได้ โดยเอกสารจะระบุ Unique Number ของผู้สมัคร

ผู้สนใจสมัคร นำใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตัวจริง ส่งงานวิเทศสัมพันธ์ (พี่กุ้ง) ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ