แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177404 กฎหมายสังคม ตอน 801

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177404 กฎหมายสังคม ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177404 กฎหมายสังคม ตอน 801

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177404 กฎหมายสังคม ตอน 801

วัน เสาร์ ที่ 25 ม.ค. 57 เวลา 13.00-16.00 น.

จากเดิมห้อง SB 4210 เปลี่ยนเป็นห้อง SB 4402

(เฉพาะวันเสาร์ ที่ 25 ม.ค. 57)

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ