แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาฯ ตอน 801

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาฯ ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาฯ ตอน 801

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาฯ ตอน 801

วัน เสาร์ ที่ 25 ม.ค. 57 เวลา 9.00-12.00 น.

จากเดิมห้อง SB 1122 เปลี่ยนเป็นห้อง SB 4107

(เฉพาะวันเสาร์ ที่ 25 ม.ค. 57)

อ.อัจฉรา ชินนิยมพาณิชย์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ