แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดกระบวนวิชา 177431 กฎหมายล้มละลาย 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 วันที่ 21-23 มกราคม 2557

ประกาศงดกระบวนวิชา 177431 กฎหมายล้มละลาย 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 วันที่ 21-23 มกราคม 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดกระบวนวิชา 177431 กฎหมายล้มละลาย 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 วันที่ 21-23 มกราคม 2557

ประกาศงดกระบวนวิชา 177431 กฎหมายล้มละลาย 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 วันที่ 21-23 มกราคม 2557 อาจารย์อรรถโกวิท. ชาวเหนือ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ