แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177483-801 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตอน 801

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177483-801 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177483-801 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตอน 801

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177483-801 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตอน 801

วัน เสาร์ ที่ 18 ม.ค. 57 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง SB 4208

อ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ