แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ TRANSFORMING SOCIETIES: CONTESTATIONS AND CONVERGENCES

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ TRANSFORMING SOCIETIES: CONTESTATIONS AND CONVERGENCES - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ TRANSFORMING SOCIETIES: CONTESTATIONS AND CONVERGENCES

ด้วยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมสังคมวิทยาแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia Pacific Sociological Association - APSA) และเครือข่ายองค์กรร่วมจัด จะจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "Transforming Societies: Contestations and Convergences in Asia and the Pacific" ("สังคมเปลี่ยนผ่าน/เปลี่ยนผ่านสังคม : 50 ปี สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่") ในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่านสนใจเข้าร่วมงาน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://rcsd.soc.cmu.ac.th/web/apsa2014/home.php

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ