แสดงรายละเอียดข่าวประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการจำหน่วยผลิตภัณฑ์ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 48

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการจำหน่วยผลิตภัณฑ์ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 48 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการจำหน่วยผลิตภัณฑ์ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 48

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 48 แก่บัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2555-2556 ในวันที่ 23 มกราคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกบริษัท/ห้าง/ร้านที่มีความประสงค์จะเข้ามาจำหน่วยผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้
1.สินค้า/ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มน้ำอัดลม ได้แก่บริษัทเสริมสุข จำกัด
2.สินค้า/ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มน้ำผลไม้ ได้แก่บริษัทมาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
3.สินค้า/ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มชาเขียว ได้แก่บริษัทอิชิตัน กรุ๊ป จำกัด
เป็นผู้มีสิทธิ์จำหน่ายสินค้า แต่เพียงผู้เดียว

รายละเอียดดังไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ