แสดงรายละเอียดข่าวการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา หัวข้อ "สิทธิในการเลือกเปลี่ยนนามสกุลหลังแต่งงานของผู้หญิงในสังคมญี่ปุ่นปัจจุบัน" 8 กุมภาพันธ์ 2557

การบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา หัวข้อ "สิทธิในการเลือกเปลี่ยนนามสกุลหลังแต่งงานของผู้หญิงในสังคมญี่ปุ่นปัจจุบัน" 8 กุมภาพันธ์ 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา หัวข้อ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา หัวข้อ "สิทธิในการเลือกเปลี่ยนนามสกุลหลังแต่งงานของผู้หญิงในสังคมญี่ปุ่นปัจจุบัน" ในวัน เสาร์ ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย HB7802 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากร
Assoc. Prof. Naoi Yoshinori (Graduate School of Law, Kagawa University and Ehime University)

บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น และมีผู้แปลความเป็นภาษาไทย : (1) อ.สรัญญา คงจิตต์ ประธานศูนย์ฯ (2) Dr. Senjo NAKAI รองประธานศูนย์ฯ

หมายเหตุ : รายละเอียดเบื้องต้นซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงที่ 053-943284

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ