แสดงรายละเอียดข่าวทุนรัฐบาลประเทศบรูไนดารุสซาลาม ปีการศึกษา 2557/2558 หมดเขต 17 ม.ค. 57

ทุนรัฐบาลประเทศบรูไนดารุสซาลาม ปีการศึกษา 2557/2558 หมดเขต 17 ม.ค. 57 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนรัฐบาลประเทศบรูไนดารุสซาลาม ปีการศึกษา 2557/2558 หมดเขต 17 ม.ค. 57

รัฐบาลบรูไนเสนอให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก แก่นักศึกษาต่างชาติประจำปีการศึกษา 2557/2558 เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ Universiti Brunei Darussalum (UBD) , Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) และ Institut Teknologi Brunei (ITB)

ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลการรับสมัคร หลักฐานการรับสมัคร วิธีการสมัคร ดาวน์โหลดเอกสาร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศและการค้าบรูไน คือ http://www.mofat.gov.bn/index.php/announcement หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ scholarship@mfa.gov.bn และสามารถยื่นในสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดได้ที่สถานเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลาม ประจำประเทศไทย โดยมีกำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ 17 มกราคม 255

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ