แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปี 2557 (หมดเขตส่งเอกสารที่คณะ 18 มี.ค. 57)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปี 2557 (หมดเขตส่งเอกสารที่คณะ 18 มี.ค. 57) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปี 2557  (หมดเขตส่งเอกสารที่คณะ 18 มี.ค. 57)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไทย (สกอ.) ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-อาเซียน ประจำปี 2557 โดยเชิญชวนมหาวิทยาลัยเสนอชื่อนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวนไม่เกิน 5 คน เพื่อไปลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนตามปกติ หรือเพื่อไปฝึกงานหรือไปสหกิจศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีกำหนดรับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557

หากนักศึกษาประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้งานวิเทศสัมพันธ์(พี่กุ้ง) ภายในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 เพื่อดำเนินการต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/infodetail.php?info_id=300&infomain_id=1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ