แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติ วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 – 11.00 น.

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติ วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 – 11.00 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา  177181  กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติ วันพฤหัสบดีที่  9  มกราคม   พ.ศ. 2557 เวลา  09.30 – 11.00 น.

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติ
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 – 11.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ