แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งข้อมูลนักศึกษาตั้งแต่รหัส 56..ลงมา ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนวิชา 001101 และ 001102

แจ้งข้อมูลนักศึกษาตั้งแต่รหัส 56..ลงมา ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนวิชา 001101 และ 001102 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งข้อมูลนักศึกษาตั้งแต่รหัส 56..ลงมา ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนวิชา 001101 และ 001102

แจ้งข้อมูลนักศึกษาตั้งแต่รหัส 56..ลงมา ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนวิชา 001101 และ 001102 หรือลงทะเบียนเรียนแล้วแต่ได้ลำดับขั้น F หรือ W ให้ลงทะเบียนเรียนวิชา 001101 และ 001102 ในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ตามความสมัครใจ

ข่าวแจ้งให้นักศึกษาทราบ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์

งานบริการการศึกษา
คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ