แสดงรายละเอียดข่าวประกาศยกเลิกการสอนชดเชยกระบวนวิชา 177181 ตอน 801 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไปวันพุธที่ี 8 มกราคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ประกาศยกเลิกการสอนชดเชยกระบวนวิชา 177181 ตอน 801 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไปวันพุธที่ี 8 มกราคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศยกเลิกการสอนชดเชยกระบวนวิชา 177181 ตอน 801 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไปวันพุธที่ี 8 มกราคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ประกาศยกเลิกการสอนชดเชยกระบวนวิชา 177181 ตอน 801 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป วันพุธที่ี 8 มกราคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. อาจารย์อัจฉรา ชินนิยมพาณิชย์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ