แสดงรายละเอียดข่าวSaga University Program for Academic Exchange (SPACE) 2014 – 2015 ณ ประเทศญี่ปุ่น

Saga University Program for Academic Exchange (SPACE) 2014 – 2015 ณ ประเทศญี่ปุ่น - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Saga University Program for Academic Exchange (SPACE) 2014 – 2015 ณ ประเทศญี่ปุ่น

โครงการSaga University Program for Academic Exchange (SPACE) 2014 – 2015 ณ ประเทศญี่ปุ่น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. SPACE-E เป็นหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
-ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
- เป็นนักศึกษาที่มีความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่นในระดับดี
2. SPACE-J เป็นหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
- ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
- เป็นนักศึกษาที่มีความสามารถ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่นในระดับดี ทั้งนี้ต้องผ่านการวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่ ระดับ N2 หรือสูงกว่า และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Major in Education ต้องผ่านการวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับ N1

ระยะเวลาการศึกษา 1 ปีการศึกษา
Fall Semester : October 1, 2014 – April 7, 2015
Spring Semester (tentative): April 8, 2015 – September 30, 2015

นักศึกษาผู้สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.irdc.saga-u.ac.jp/ หรือhttp://inter.oop.cmu.ac.th/webird/saga.html
และ downlaod แบบฟอร์มได้ที่เอกสารได้ที่ไฟล์ประกอบข่าวด้านล่าง

กำหนดหมดเขตการรับเอกสารการสมัคร
1. สำหรับช่วง Fall 2014 ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
2. สำหรับช่วง Spring 2015 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557

นักศึกษาที่สนใจให้จัดทำพร้อมจัดทำเอกสารประกอบการสมัคร
จัดส่งมายัง งานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อคณะฯ จะได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ต่อไป โทร 053-942920

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ