แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177113 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมฯ ตอน 001

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177113 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมฯ ตอน 001 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177113 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมฯ ตอน 001

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177113 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมฯ ตอน 001

วัน พุธ ที่ 8 ม.ค.57 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง SB 1122

อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ