แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน ตอน 001

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน ตอน 001 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน ตอน 001

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน ตอน 001

วัน พุธ ที่ 8 ม.ค. 57 เวลา 10.00-16.00 น. ห้อง SB 4202

อ.นันทวัฒน์ ลิ้มธัญลักษณ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ