แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177141 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น ตอน 01,02

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177141 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น ตอน 01,02 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177141  กฎหมายมหาชนเบื้องต้น ตอน 01,02

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177141 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น ตอน 01,02

วัน พฤหัสบดี ที่ 2 ม.ค. 57 เวลา 16.00-17.30 น. ห้อง SB 4107

ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ