แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน ตอน 002

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน ตอน 002 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177334  กฎหมายลักษณะพยาน ตอน 002

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน ตอน 002

วัน ศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม 56 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง SB 4202

อ.วรเกียรติ นวลสุวรรณ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ