แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 กฎหมายเบื้องต้น ตอน 004

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 กฎหมายเบื้องต้น ตอน 004 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 กฎหมายเบื้องต้น ตอน 004

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 กฎหมายเบื้องต้น ตอน 004

วัน ศุกร์ ที่ 27 ธ.ค. 56 เวลา 9.30-11.00 น ห้อง SB 4107

อ.รมิดา อภิญญาวัชรกุล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ