แสดงรายละเอียดข่าวResearch Fellowship Program 2015 (The Matsumae International Foundation)

Research Fellowship Program 2015 (The Matsumae International Foundation) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Research Fellowship Program 2015 (The Matsumae International Foundation)

ด้วย The Matsumae International Foundation (MIF) จะให้ทุนวิจัยภายใต้โครงการ Research Fellowship Program 2015 แก่นักวิจัยต่างชาติสำหรับเดินทางไปทำวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน ีระหว่างเดือนเมษายน 2015 - มีนาคม 2016 ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้มีนักวิจัยต่างชาติได้รับทุนไปแล้วตั้งแต่ปี 1980 รวมทั้งสิ้น 698 คน จาก 112 ประเทศทั่วโลก โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2. มีอายุไม่เกิน 49 ปีนับในวันที่สมัคร
3. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นอยู่ในเกณฑ์ดี
4. ไม่เคยอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นในอดีตหรือปัจจุบัน
5. ดำรงตำแหน่งในต้นสังกัดเดิมและจะกลับมาปฏิบัติงานภายหลังจากเสร็จสิ้นการรับทุน
6. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครไปยัง The Matsumae International Foundation, 4-14-46, Kamiogi, Suginami-ku, Tokyo 167-0043 Japan ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครได้ที่ http://www.mars.dti.ne.jp/mif/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ