แสดงรายละเอียดข่าวทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2014-2015

ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2014-2015 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2014-2015

ด้วย Sophia University แจ้งรายละเอียดทุนแลกเปลี่ยนประจำปี 2014-2015 และเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัครเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1. Autumn Semester 2014 ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2014
2. Spring Semester 2015 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2514
สำหรับการแลกเปลี่ยนในปีนี้ Sophia University ได้มีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วย รายละเอียดที่แนบ

เรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งคณะ/ส่วนงาน เพื่อแจ้งนักศึกษาทราบ หากมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ให้คณะ/ส่วนงานเสนอชื่อนักศึกษาพร้อมเอกสารการสมัครให้กองวิเทศสัมพันธ์
- Autumn Semester ภายในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 และ
- Spring Semester ภายในวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557
เพื่อกองวิเทศสัมพันธ์ จะได้ดำเนินการต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/infodetail.php?info_id=298&infomain_id=1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ