แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177334 กฎหมายพยาน ตอน 001

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177334 กฎหมายพยาน ตอน 001 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177334 กฎหมายพยาน ตอน 001

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177334 กฎหมายพยาน ตอน 001

วัน จันทร์ ที่ 23 ธันวาคม 2556 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง SB 4202

อ.นันทวัฒน์ ลิ้มธัญลักษณ์

หมายเหตุ เริ่มสอนตามปกติ วันจันทร์ ที่ 6 ม.ค. 57

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ