แสดงรายละเอียดข่าวทุน Technology Grants ประจำปี 2557 ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย

ทุน Technology Grants ประจำปี 2557 ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน Technology Grants ประจำปี 2557 ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์จะจัดสรรทุน Technology Grants ซึ่งเป็นทุนของรัฐบาลออสเตรีย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2557 ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสมัครรับทุน เพื่อไปศึกษา/ทำวิจัยในระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐออสเตรีย โดยแบ่งเป็น
1) ทุนปริญญาเอก (Ph.D. Scholarship)
2) ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Research)
3) ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Sandwich Programme for Ph.D. Student)

*ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งหนังสือเลขที่ ศธ 0507(5)/ว 140 ลงวันที่ 14พฤศจิกายน 2556 ไปยังสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนดังกล่าวแล้ว
เอกสารประกอบการสมัครรับทุน
1. หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (สำหรับบุคลากรของสถาบัน)
2. ใบสมัครรับทุนที่กรอกข้อความครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว
3. หนังสือตอบรับ (Acceptance letter) อย่างเป็นทางการเพื่อทำวิจัยจากสถาบันอุดมศีกษาเจ้าภาพในออสเตรีย
4. จดหมายแนะนำผู้สมัคร (Letter of recommendation) จากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด (ภาษาอังกฤษ)
5. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Transcript of record) ทุกระดับที่สำเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
6. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ หรือภาษาเยอรมัน ดำเนินการทดสอบโดยสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันภาษาที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งเทียบเท่าผลการทดสอบ TOEFL 550 หรือ IELTS 6.5 โดยผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 (สำหรับผู้สมัครทุนปริญญาเอก)
*กรุณาดูรายละเอียดทุนแต่ละประเภทในประกาศทุน
การรับสมัคร
1. บุคคลทั่วไป (เฉพาะสมัครทุนปริญญาเอก): สมัครโดยตรงกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. บุคคลากรของสถาบันอุดมศึกษา: สมัครผ่านสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด เพื่อสถาบันต้นสังกัดจะได้ทำหนังสือเสนอชื่อผู้สมัครและส่งเอกสารผู้สมัครในนามของสถาบันมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หมดเขตรับสมัคร
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะปิดรับสมัครรับทุนดังกล่าวในวันที่ 31 มกราคม 2557 โดยจะถือเอาวันที่ที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หน่วยงานรับสมัครทุน) ลงตราประทับรับเอกสารการสมัครรับทุนเป็นสำคัญ และไม่รับพิจารณาใบสมัครที่จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และทางโทรสาร
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีหลักฐานครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศ และจัดส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โทรศัพท์ 0 2610 5463 หรือที่ E-mail: knbhorn@mua.go.th

หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.inter.mua.go.th/main2/article.php?id=399

นักศึกษาที่สนใจยื่ใบสมัคร ให้จัดส่งเอกสาร โดยเรียงตามลำดับที่กำหนดจำนวน 10 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมสำเนา 9 ชุด) ให้กองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 17 มกราคม 2557

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ