แสดงรายละเอียดข่าวประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดปิดประตูทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนเวลาปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดปิดประตูทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนเวลาปกติ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดปิดประตูทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนเวลาปกติ

ตามประกาศมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยและจราจร ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 ได้กำหนดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกำหนดเวลาเปิด-ปิดประตูเข้า-ออกมหาวิทยาลัยไว้ตามรายละเอียดในประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่แจ้งให้ทราบแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่ปกติ มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายในการเตรียมการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในสถานศึกษา โดยเน้นการตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออกบริเวณมหาวิทยาลัย อย่างเข้มงวด และกำหนดเวลาปิดประตูทางเข้า-ออกเร็วกว่าเวลาปกติ ดังนี้


1. ประตูหน้ามหาวิทยาลัยด้านถนนห้วยแก้ว เปิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยปิดประตูทางออกเวลา 19.30 น. และให้ใช้ช่องทางประตูทางเข้าเป็นทางสัญญจรเข้า-ออก (Two Way) จนถึงเวลา 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น จึงปรับเป็นทางสัญจรปกติ

2. ประตูหลังมหาวทิยาลัยด้านถนนสุเทพ เปิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยปิดประตูทางออกเวลา 21.30 น. และให้ใช้ช่องทางประตูทางเข้าเป็นทางสัญญจรเข้า-ออก (Two Way) จนถึงเวลา 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น จึงปรับเป็นทางสัญจรปกติ

3. ประตูปั๊มน้ำมัน ปตท.ด้านคลองชลประทาน ปิดประตูเวลา 20.30 น. (จากเดิมเวลา 21.00 น. เปิดตามปกติเวลา 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น)

4. ประตูคณะเกษตรศาสตร์ ปิดประตูเวลา 19.30 น. (จากเดิมเวลา 20.00 น. เปิดตามปกติเวลา 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น)

5. ประตูด้านหมู่บ้านไผ่ล้อม ปิดประตูเวลา 18.30 น. (จากเดิมเวลา 19.00 น.)


ทั้งนี้ ให้งานรักษาความปลอดภัย กองกลาง จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมอุปกรณ์วิทยุสื่อสารประจำตัวไปปฏิบัติงานร่วมกับ รปภ.เอกชนในจุดประตู่ที่เปิดใช้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามข้อ 1. และ 2. และสังเกตการณ์ในจุดประตูทางเข้า-ออก หากพบสิ่งผิดปกติให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือมหาวทิทยาลัยทราบทันที จนกว่าสถานการณ์ของบ้านเมืองจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

(ดูประกาศได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ