แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 176101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ตอน 003

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 176101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ตอน 003 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 176101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ตอน 003

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 176101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ตอน 003

วัน ศุกร์ ที่ 13 ธ.ค. 56 เวลา 17.00-20.00 น. ห้อง SB 4107

วัน เสาร์ ที่ 14 ธ.ค. 56 เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง SB 4201

วัน อาทิตย์ ที่ 15 ธ.ค. 56 เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง SB 4107

อ.ชญามณี พิริยะวณิชย์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ