แสดงรายละเอียดข่าวการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาแห่งราชบัณฑิตยสถาน และ IEEE COMMUNICATIONS SOCIETY Thailand Chapter จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด "บูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน" ในระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่านใดสนใจส่งบทความเพื่อร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถส่งบทความฉบับเต็มและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rdi.npru.ac.th/conference6/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ