แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน ตอน 801

ประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน ตอน 801

ประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน ตอน 801

งดสอนวัน จันทร์ ที่ 9 ธ.ค. 56 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง SB 4105

และสอนชดเชย วัน เสาร์ ที่ 14 ธ.ค. 56 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง SB 4105

อ.เพิ่มพร ดำรงเกียรติ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ