แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177113 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา ตอน 001 วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00 - 09.30 น.

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177113 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา ตอน 001 วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00 - 09.30 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177113 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา ตอน 001 วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00 - 09.30 น.

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177113 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา ตอน 001 วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00 - 09.30 น. อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ