แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญประกวดบทความวิจัย ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557

ขอเชิญประกวดบทความวิจัย ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญประกวดบทความวิจัย ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดำเนินโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 ระดับชาติ (อาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป) ระดับบัณฑิตศึกษา (นักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท) 12 สาขาวิชา

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทความเข้าประกวด โดยสามารถดูรานละเอียดระเบียบการส่งผลงาน ได้ที่ http://conference.nida.ac.th/researchaward2557/ โดยส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2557

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ