แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177313 กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตอน 801

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177313 กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177313 กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา  ตอน 801

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177313 กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตอน 801

วัน ศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2556 เวลา 16.30-19.30 ห้อง SB 4105

อ.ปวริศร เลิศธรรมเทวี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ