แสดงรายละเอียดข่าวประกาศยกเลิกการสอนชดเชย กระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน ตอน 801

ประกาศยกเลิกการสอนชดเชย กระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศยกเลิกการสอนชดเชย กระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน ตอน 801

ประกาศยกเลิกการสอนชดเชย กระบวนวิชา 177334 กฎหมายลักษณะพยาน ตอน 801

วัน เสาร์ ที่ 30 พ.ย. 56 ห้อง SB 4105

อาจารย์เพิ่มพร ดำรงเกียรติ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ