แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177313 กฎหมายทรัพย์สินฯ ตอน 801

ประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177313 กฎหมายทรัพย์สินฯ ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177313 กฎหมายทรัพย์สินฯ ตอน 801

ประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177313 กฎหมายทรัพย์สินฯ ตอน 801

งดสอน
วัน ศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2556 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง SB 4105

*สอนชดเชย
วัน พุธ ที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง SB 4107

อ.ปวริศร เลิศธรรมเทวี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ