แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177114 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตอน 001 วันอังคาร 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.00 - 12.30น.

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177114 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตอน 001 วันอังคาร 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.00 - 12.30น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177114 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตอน 001 วันอังคาร 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.00 - 12.30น.

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177114 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตอน 001 วันอังคาร 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.00 - 12.30น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ