แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ MUNOB Organization (Students Model of United Nations Bucharest)

ประชาสัมพันธ์ MUNOB Organization (Students Model of United Nations Bucharest) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ MUNOB Organization (Students Model of United Nations Bucharest)

MUNOB Organization (Students Model of United Nations Bucharest) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาที่ชนใน สมัครเป็นผู้สังเกตกาณ์ตัวแทนประเทศ หรือหน่วยงาน NGO เพื่อเสนอข้อคิดเห็นและประเด็นในสถานการณ์ปัจจุบันของโลก ในการประชุม UN แบบจำลอง ระหว่างวันที่ 6-10 มี.ค. 57 ณ Bucharest, Romania มีค่าลงทะเบียนคนละ 75 ยูโร ดูรายละเอียดที่ www.smunob.com

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ