แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดเรียน กระบวนวิชา 177113-001/002 วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.00 น.

ประกาศงดเรียน กระบวนวิชา 177113-001/002 วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.00 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดเรียน กระบวนวิชา 177113-001/002 วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.00 น.

ประกาศงดเรียน กระบวนวิชา 177113-001/002 วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.00 น สอนโดย อาจาย์ไพสิฐ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ