แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ วันสอนเพิ่มเติม และ วันสอบ กระบวนวิชา 177321

ประกาศ วันสอนเพิ่มเติม และ วันสอบ กระบวนวิชา 177321 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ วันสอนเพิ่มเติม และ วันสอบ กระบวนวิชา 177321

กระบวนวิชา 177321 ภาคปกติที่อาจารย์งดสอน ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 อาจารย์ขอนัดสอนเพิ่มเติม ในวันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ห้อง 4208 เวลา 11.00 น. และอาจารย์นัดสอบในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 12.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ