แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177228 กฎหมายพาณิชย์ 2 ตอน 801

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177228 กฎหมายพาณิชย์ 2 ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177228 กฎหมายพาณิชย์ 2 ตอน 801

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177228 กฎหมายพาณิชย์ 2 ตอน 801

วัน เสาร์ ที่ 9 พ.ย. 56 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง SB 4107

อ.สุธาสินี ธิติสุทธิ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ