แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177491 ตอน 001 และ 177494 ตอน 001

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177491 ตอน 001 และ 177494 ตอน 001 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177491 ตอน 001 และ 177494 ตอน 001

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ตอน 001 และกระบวนวิชา 177494 การสืบสวน-สอบสวนคดีอาญาฯ ตอน 001

วัน จันทร์ ที่ 11 พ.ย. 56 เวลา 14.30-17.30 น. ห้อง SB 02007

รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ