แสดงรายละเอียดข่าวประกาศกระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตอน 001 และ 801 เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ประกาศกระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตอน 001 และ 801 เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตอน 001 และ 801 เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ประกาศกระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตอน 001 และ 801 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์ เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง SB 4201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ