แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน ระดับปริญญาตรี วันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2556

ประกาศงดสอน ระดับปริญญาตรี วันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน ระดับปริญญาตรี วันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2556

ประกาศงดสอน ระดับปริญญาตรี เนื่องจากคณะนิติศาสตร์ ทำการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ในวันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.00-16.00 น.

กระบวนวิชาที่งดสอน ดังนี้
1.วิชา 177312-801 กฎหมายมรดก อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์
2.วิชา 177215-801 ละเมิดการงานนอกสั่งฯ อ.วัชระ จิรัฐติเจริญ
3.วิชา 177404-801 กฎหมายสังคม รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล
4.วิชา 177491-801 กฎหมายเด็ก รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล
5.วิชา 177494-801 การสืบสวน สอบสวนคดีฯ รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

งานบริการการศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ