แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “NBTC Campus Tour 2013” หัวข้อ Cyber Security : คิด ก่อน คลิก “รู้ทันมหันตภัยปลายนิ้ว

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “NBTC Campus Tour 2013” หัวข้อ Cyber Security : คิด ก่อน คลิก “รู้ทันมหันตภัยปลายนิ้ว - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “NBTC Campus Tour 2013” หัวข้อ Cyber Security : คิด ก่อน คลิก “รู้ทันมหันตภัยปลายนิ้ว

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) กำหนดจัดโครงการให้ความรู้การบรรยายเชิงวิชาการและการจัดแสดงนิทรรศการ ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการ “NBTC Campus Tour 2013” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา บุคลากรขององค์กรภาครัฐและเอกชนและประชาชน ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารในยุคดิจิตอลในหัวข้อ “Cyber Security” การจัดการด้านกิจการวิทยุกระจายเสียง-วิทยุโทรทัศน์ และกิจการการสื่อสารโทรคมนาคมในระหว่างช่วงเวลาการปรับเปลี่ยนสู่ยุคใหม่ของการสื่อสาร รวมทั้งสร้างความรู้จักและความเข้าใจบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของ กสทช. ผู้เข้าร่วมในโครงการจะได้รับองค์ความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

สำนักงาน กสทช. จึงใคร่ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “NBTC Campus Tour 2013” ที่จัดขึ้นในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดงานตามไฟล์ประกอบ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ นางสาวสายหยุด ศรีเมฆ โทรศัพท์ 081 484 0524, 02 513 0775 ต่อ 312 หรือนางสาวประคองรัตน์ เครือประสิทธิ์ 085 511 5749

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ