แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ตอน 001,177141 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น ตอน 001/002

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ตอน 001,177141 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น ตอน 001/002 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ตอน 001,177141 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น ตอน 001/002


งดสอนกระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ตอน 001

วัน พฤหัสบดี ที่ 31 ต.ค. 56 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง SB 4202

กระบวนวิชา 177141 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น ตอน 001/002

วัน พฤหัสบดี ที่ 31 ต.ค. 56 เวลา 16.00-17.30 น. ห้อง SB 4107

ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ