แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177113 ตอน 001 วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.00 - 09.30 น.

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177113 ตอน 001 วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.00 - 09.30 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177113 ตอน 001 วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.00 - 09.30 น.

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177113 กฎหมายนิติกรรมสัญญา ตอน 001 วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.00 - 09.30 น.และอาจารย์จะนัดสอนเพิ่มเติมในภายหลัง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ