แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนห้องเรียน กระบวนวิชา 177443 ตอน 001

ประกาศเปลี่ยนห้องเรียน กระบวนวิชา 177443 ตอน 001 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนห้องเรียน กระบวนวิชา 177443 ตอน 001


กระบวนวิชา 177443 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการปกครอง ตอน 001

จากเดิมเรียน วัน จันทร์, พฤหัสบดี เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง SB 4301

เปลี่ยนห้องเรียนเป็น ห้อง SB 1122 ตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

อ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ