แสดงรายละเอียดข่าวหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเรียนดี สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเรียนดี สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเรียนดี สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเรียนดี สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับรางวัลเรียนดี
   ผู้มีสิทธิรับรางวัลเรียนดีต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ทั้งในขณะยื่นคำขอและหรือขณะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลเรียนดีอย่างเป็นทางการ
  4.1 เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีระหว่างชั้นปีที่ 2 ถึงชั้นปีที่ 4 และได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ยื่นคำขอรับรางวัลเรียนดี
4.2   ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) รวมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
     4.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและไม่เคยถูกคำสั่งลงโทษวินัยนักศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาและหรือไม่อยู่ในระหว่างถูกพิจารณาโทษวินัยนักศึกษา


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ